आता सारे निवांत आहे…

अन्तःपुरात आता सारे निवांत आहे मी माझ्या जाणीवांचा रात्रीच खून केला… अंतरी धुमसणाऱ्या आगीचे निशाण नाही कळेना कशाने मग डोळ्यांत धूर केला… मिटल्या कळीची नाजुक बात होती.. का पाकळयांनी.. उघडून घात केला.. जगण्याची आस जर का, साऱ्यांस आहे… सांग त्याने… मरणास हात का केला ?…                 – अतुल सरपोतदार Advertisements Continue reading आता सारे निवांत आहे…

Charcoal Portraits : Spruha Joshi

She is one of the finest actresses in Marathi Film, Theatre and Television industry. She also writes poems and let me tell you she is very good at it. In fact she recently made a debut as a lyricist in Marathi film. Want to know her beyond her acting skills ? Check out her blog at – http://kangoshti.blogspot.in Or read her poems. She has already … Continue reading Charcoal Portraits : Spruha Joshi

Photography : The Rising

It was evening. I had my Nikon mounted with 18-55 kit lens. Saw this ants nest made by joining together green leaves of tree. These are Weaver Ants. Clicked 15-20 photos against the sunlight. Tried Monochrome mode as well. Some of those then became part of my Series “Life an Analogy – Ants” The series was about the similarities between Human life and that of … Continue reading Photography : The Rising

तो ‘येतोे’ सांगून गेला…

तो ‘येतोे’ सांगून गेला… म्हणुनी दारात उभी मी आहे… तो गेला त्या वाटेने वारा… ना घेऊन मजला जाई.. आठवणींच्या पाचोळयाशी.. पण उगाच खेळत राही.. तो खेळ पाहण्याचा मी छंद जोडला आहे.. तो ‘येतोे’ सांगून गेला… म्हणुनी दारात उभी मी आहे… ते रुसवे फुगवे माझे त्याने ओंजळीत जपले होते.. आता रंग उडाल्या भिंतींना .. मी हसल्याचेही कवतुक नाही.. बंद खिडक्यांच्या पडदयांना.. जुने हसणे शिकवित आहे तो … Continue reading तो ‘येतोे’ सांगून गेला…